Tanıtım

FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YAPI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

 

PROGRAM HAKKINDA

 

Depreme dayanıklı yapı tasarımı konusu, son yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünyada üzerinde yoğun olarak çalışılan bir konudur. Ülkemizin hemen hemen tamamı deprem tehlikesi ile karşı karşıyadır. Deprem nedeniyle maddi manevi büyük kayıplara uğrayan ülkemizde, bu konuda yetişmiş teknik insan yetersizliği ve disiplinlerarası boşluk bulunmaktadır. Yapı-Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı öncelikle ülkemizdeki bu açığın kapatılmasına katkıda bulunmak, depremin yapılar üzerindeki etkisinin incelenmesini geliştirmek, depreme dayanıklı yapı tasarımı yapabilecek yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Bu amaçları izleyen T.C. Maltepe Üniversitesi Yapı Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır. Tezli yüksek lisans programına katılan öğrenciler 60 AKTS kredilik dersi takiben bir tez hazırlamakla yükümlüdürler.

 

MİSYON

%90’ından fazlası dünyanın en aktif sismik bölgeleri üzerinde olan ülkemizde, hasar verici depremler sıklıkla olmakta, dolayısıyla mal ve can kayıplarına yol açmaktadır. Ülkemizde, mevcut binaların çoğu yeterli deprem dayanımına sahip olmayıp, güçlendirilmesi gereken bina sayısı çok fazladır. Dolayısıyla, yeni yapılacak yapıların depreme karşı dayanıklı yapılması ve mevcut yapıların depreme karşı onarımı ve güçlendirilmesi ülke ekonomisi açısından çok önemlidir. Ülkemizde bu konuda yetişmiş teknik eleman ve bilim insanı eksikliği ile disiplinlerarası çalışma yetersizliği olduğundan, Yapı-Deprem Mühendisliği Anabilim dalının misyonu; ülkemizin bu eksikliğini gidermek, konuyla ilgili bilinçli yüksek lisans öğrencileri yetiştirmektir.

 

VİZYON

Yapı-Deprem Mühendisliği alanında, eğitim, araştırma ve uygulamaları ile varlığını kanıtlayan bir kurum olmak ve bu alanda iyi eğitim almış yüksek lisans öğrencileri yetiştirmek.

 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yapı Deprem Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

·         En az 12 ders (36 yerel kredi)  ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alıp yerel kredisi bulunmayan dersler ve Mezuniyet Projesi  Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).

·         Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en azDD notu almış olması gerekmektedir.

·         Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler.

 

Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

 

PROGRAM TANIMI

Yapı Deprem Mühendisliği yüksek lisans programı, inşaat mühendisliğinde ya da kayıt kabul şartlarına uyan diğer disiplinlerde lisans eğitimini tamamlamış olan bireyleri; teorik ve uygulamalı araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak, alanında ve ilgili disiplinlerde yerel, ulusal ve küresel sorunlara yaratıcı çözümler üretebilen, toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri üreten ve yayan bilinçli yüksek lisans öğrencileri olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Çalışma alanları oldukça geniş olup, mezunlar yapı mühendisliği alanında yetkin hale gelerek, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilir,  araştırma-geliştirme, kalite kontrol gibi çalışma alanlarına yönelebilirler.

 

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

 

 

PROGRAM YAPISI

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Deprem Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 36 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Deprem Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 4 zorunlu ders, 8 seçmeli ders ve 30 AKTS değerinde bir yüksek lisans projesinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yiaşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

 Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

 

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

 

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:           

                       BAŞARI                 SAYISAL

                      NOTLARI              EŞDEĞERİ

                            AA                          4.0

                            BA                          3.5

                            BB                          3.0

                            CB                          2.5

                            CC                          2.0

                            DC                          1.5

                            DD                          1.0

                              F                             0

             b) Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

            Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

 BI   (başarılı)

Kredisiz veya Not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu.

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya Not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu.

EK   (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.                           

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu.

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği. (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu.

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği.

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı.

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri.

ÖZ  

Özel Öğrenci olduğu.

 

 Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağrılıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir. Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

·         En az 12 ders (36 yerel kredi)  ile bir Yüksek Lisans Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan bazı derslerin ve Yüksek Lisans Projesinin yerel kredileri bulunmamakta Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).

·         Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en azDD notu almış olması gerekmektedir.

·         Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden ve Yüksek Lisans Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.

 

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI:

 

Yapı Deprem Mühendisliği

Anabilim Dalı Başkanı:

Yrd. Doç. Dr. Işıl SANRI KARAPINAR

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2360

E-posta:

[email protected]