Tanıtım

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

PROGRAM HAKKINDA

 

AB sürecinde alana özgü yetkinliklerin değerlendirilmesi için mimarlık, tıp, hukuk gibi belirli bir uzmanlık alanı olan meslekler seçilmiş olması mimarlık mesleğini öne çıkarmaktadır. Bu meslekler insanı ve  insan sağlığını yakından ilgilendirmektedir.

 

İnsanlık tarihine paralel olarak, geçmişi eski çağlara dayanan mimarlık, yüz yıllar boyunca uygarlıkların yaratılmasında öncü olmuştur.

 

Günümüzde de; kentlerin büyümesi, demografik yapılarının değişmesi, insanların yarattığı çeşitli çevre sorunları, kültürel mirası koruma bilinci biz mimarlara büyük sorumluluklar yüklemektedir. 

 

İnsanlar için sağlıklı, güvenilir bir çevre yaratma görevini üstlenen mimarların çalışma alanlarının sınırları belirgin değildir. Sanat, teknoloji, toplum bilimleri, tarih, tasarım gibi birçok disiplini içeren mimarlığın etkin olduğu alanlar da genişlemektedir.

Mimarlar insanın yaşadığı her mekanın tasarlanmasından inşa edilmesine, kullanımından bakımına  kadar tüm süreçlerinde koordinasyonu sağlayan etkin kişilerdir. Özellikle hızla bozulan çevrenin sorunlarından kaygı duyarak; gelecekteki çevrelerin tasarlanmasında önemli rol alırlar.

Bu nedenle Mimarlık  Tezli Yüksek Lisans Programı , mimari tasarımların en küçük ölçeğinden en büyük ölçeğine kadar tüm alanlarında donanımlı  kişiler olarak, çevre  konusundaki  gereksinimlere  yaratıcı çözümler üretebilen uzman mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

MİSYON

 

Çevreci planlama ve tasarım alanlarında bilgi üreten, araştıran, kuram ve uygulama ilişkisini kurabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda çalışacak çevre bilinçli meslek insanları ve araştırmacılar yetiştirmektir.

 

 

VİZYON

 

Ekolojik dengelerin değişmesi ve hızlı kentleşme sonucunda bozulan mimari çevrelerin toplum yararına yapılandırılmasına katkı sağlamaktır.

 

 

KAZANILAN DERECE

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık Yüksek Lisans derecesi ( Master of Science in Architecture) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

 

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

 

·         En az 7 ders (21 yerel kredilik)  ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Seminer ve Yüksek Lisans Tezinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)

·         Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması  gerekmektedir.

·         Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

 

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler.

 

Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

 

 

PROGRAM TANIMI

 

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı, Mimarlık  alanında daha derinlemesine bilgi sağlayarak, uzmanlaşmaları geliştirerek, eğitim ve öğretime katkı sağlayacak bilgi ve teknolojinin takip edilmesi, uluslararası standartlara ulaşmak ve çevresel değerlerin korunması için üst düzeyde mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu hedeflere doğrultusunda, ülke ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yapılması, toplumla üniversitenin bütünleşmesi, nitelikli araştırmaların yapılması ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi gibi stratejiler göz önünde bulundurulmaktadır.

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

İnsanlar için sağlıklı, güvenilir bir çevre yaratma görevini üstlenen mimarların çalışma alanlarının sınırları belirgin değildir. Sanat, teknoloji, toplum bilimleri, tarih, tasarım gibi birçok disiplini içeren mimarlığın etkin olduğu alanlar da genişlemektedir.

 

Mezunlar mesleklerini uygularken birbirine benzer görevler yapmazlar. Şehir plancıları, kentsel tasarımcılar, danışmanlar, işverenler, inşaat uzmanları, araştırmacılar, öğretim üyeleri, konusunda yazan ve  konuşan kişiler olarak farklı alanlarda çalışabilirler.

 

Mimarlar insanın yaşadığı her mekanın tasarlanmasından inşa edilmesine, kullanımından bakımına  kadar tüm süreçlerinde koordinasyonu sağlayan etkin kişilerdir. Özellikle hızla bozulan çevrenin sorunlarından kaygı duyarak; gelecekteki çevrelerin tasarlanmasında önemli rol alırlar. Mimari tasarımların en küçük ölçeğinden en büyük ölçeğine kadar tüm alanlarında donanımlı  kişiler olarak, bu konudaki  ülke gereksinimlerine  yaratıcı çözümler üretebilirler.

 

Mimarlık Yüksek Lisans mezunları başta akademik kariyer yapabildikleri gibi, kendi bürolarında üretimlerini gerçekleştirebilir, özel bir şirkette veya bir kamu kuruluşunda görev alabilir, bilgi ve teknoloji üretip uygulamaya aktararak yapı sanayine katkıda bulunabilirler .

 

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

 

 

 

PROGRAM YAPISI

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık  Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 30 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

 

Program, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 2 zorunlu ders, 5 seçmeli ders ve 60 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yi aşmamak  ve lisans öğrenimi sırasında almamış olmak  kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Sınavlar                                                                                                                                                     Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

 Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

 

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

 

Değerlendirme ve Notlandırma                                                                                                         Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi  kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:             

           

Puan Karşılığı

Başarı

Notları

Sayısal Eşdeğeri

90-100

AA

4.0

80-89

BA

3.5

70-79

BB

3.0

60-69

CB

2.5

50-59

CC

2.0

40-49

DC

1.5

30-39

DD

1.0

0-29

F

0

 

 

Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

 

       Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

 

 BI   (başarılı)

Kredisiz veya Not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu.

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya Not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu.

EK   (eksik)

Bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilemediği.                          

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu.

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği. (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu.

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği.

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı.

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri.

ÖZ  

Özel Öğrenci olduğu.

 

 

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.

 

Not ortalamaları ve Hesaplanması                                                                                                            Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı her öğrencininYANO ve GANO’larını sürekli olarak takip eder

YANO, bir öğrencinin bir yarıyılda yazıldığı derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalamasıdır. GANO bir öğrencinin ortalama hesaplama tarihine kadar geçen yarıyıllarda yazıldığı tüm derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalamasıdır. Bu ortalamanın hesaplanmasına ikinci yarıyıl başarı notları belli olduktan sonra başlanır.

Ağırlıklı not ortalamasının hesabında önce her ders için; o dersin kredisi ile öğrencinin o dersten aldığı başarı notunun sayısal eşdeğeri çarpılır ve o dersin ağırlığı belirlenir. Ardından ders ağırlıkları toplanır, YANO toplam ağırlık ve GANO toplam ağırlık kümeleri ayrı ayrı belirlenir.

YANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin yarıyıl kredi yükü verisine bölünerek öğrencinin YANO’su hesaplanır.

GANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin toplam kredi yükü verisine bölünerek öğrencinin GANO’su hesaplanır.

Ortalamaların hesabında öğrencinin yazılmış olduğu kredili dersler ve bu derslerden,  Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre alınmış başarı notları ve sayısal eşdeğerleri göz önünde tutulur. GANO hesabına tekrar edilen derslerden alınmış son başarı notu katılır.

 

 Başarılı Öğrenciler                                                                                                                              Öğrencilerin başarı durumları YANO ve GANO ile izlenir.Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

 Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar. Bu durum ayrıca öğrencinin diplomasında da belirtilir.

 

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

2009-2010 Eğitim Öğretim yılı öncesi kayıt olan öğrenciler,

Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin,

  • En az 120 AKTS’lik 7 ders (21 yerel kredi), bir seminer ve tez almaları (Tezin ve seminer dersinin yerel kredisi bulunmamakta, bu ders Başarılı/ Başarısız olaral değerlendirilmektedir.)
  • Programda öngörülen tüm derslerden CC notu ile başarılı olmaları

gerekmektedir..

 

 

2009-2010 Eğitim Öğretim yılı ve sonrasında kayıt olan öğrenciler,

Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin,

  • En az 120 AKTS’lik 7 ders (21 yerel kredi), bir seminer ve tez almaları  (Tezin ve seminer dersinin yerel kredisi bulunmamakta, bu ders Başarılı/ Başarısız olaral değerlendirilmektedir.)
  • 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları

gerekmektedir.

 

 

EĞİTİM TÜRÜ

 

Bu program tam zamanlıdır.

 

BÖLÜM BAŞKANI:

 

Mimarlıki Bölümü Başkanı:

 

Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

 

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2483

 

E-posta:

  demeteryildiz AT maltepe.edu.tr