Tanıtım

MİMARLIK DOKTORA PROGRAMI (LİSANS SONRASI)

 

 PROGRAM HAKKINDA

 

GENEL BİLGİ

Doktora programının öncelikli amacı; hazırlanacak doktora tezi ile birlikte Mimarlık bilim alanına yenilik getirebilme, yeni bir model oluşturma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, belirlenmiş bir alanda ortaya atılan bir hipotezi bilinen veya geliştirilen bir yöntemle kanıtlama, belgelemeyi gerçekleştirmektir.

Doktora tezi sonucunda; tezi hazırlayan kişi araştırdığı alanla ilgili derinlemesine uzmanlık kazanır, bu konuda gerek, bilimsel, gerekse üretimsel anlamda geliştirilecek yeni alanlara öncülük eder.

Doktora aynı zamanda akademik gelişimin de ön basamağını oluşturarak, akademik süreçte yapılacak çalışmaların ve akademisyenin uzmanlık alanını belirlemesinde önemli bir rol oynar.

Mimarlık Doktora Programı 2008-2009 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Öğrenciler doktora programını bu süreden önce tamamlayarak erken mezun olabilir.  

MİSYON

Çevre bozulmaları karşısında farkındalık yaratarak bilimsel araştırmalar aracılığı ile toplumsal ve fiziksel çözümler üretmek ve bu konuya duyarlı araştırmacılar yetiştirmektir.

 

VİZYON

Mimarlık Anabilim Dalı Doktora Programının vizyonu; ulusal ve uluslararası mimarlık alanı doktora eğitim platformunda öncü bir kurum olarak toplumun mimarlık bilincini geliştirmek ve mimarlık aracılığı ile yaşam kalitesinin artmasına yönelik bilimsel araştırmalara önderlik yapmak ve özgün uygulamalara zemin oluşturmaktır.

 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Mimarlık alanında doktora diploması (Ph. D in Architecture) verilir.

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

  

Doktora programında öğrenim gören öğrenciler,

·         Lisans diplomasına sahip olan adayların en az 14 ders (42 yerel kredilik) ve Yeterlik Sınavı ile Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 300 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)

·         Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için  en az DD notu almış olması gerekmektedir.

·         Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Yeterlik Sınavı ve Doktora Tez Savunmasından başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

T.C. Maltepe Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Maltepe Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

 

PROGRAM TANIMI

Mimarlık Doktora Programı, akademik kariyer yapmak isteyenlere yönelik olarak ileri bir eğitim sunmayı;  teori, tasarım, bilgi, teknoloji, yapı malzemesi alanlarındaki araştırmaları arttırmayı,  çevreye ve kültürel değerlere saygılı, yeni teknikler geliştirebilen araştırmacı ve uygulamacıları yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Doktora programında,  gerek akademik çevrelerde, gerekse kamu veya özel sektör tarafından yürütülen tasarım ve uygulama etkinliklerinde görev alabilecek bilgi birikimine sahip, ileri araştırmalar yapabilecek uzmanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Bu programdan mezun olanlar akademik kariyer yapabilirler.

 

 

PROGRAM YAPISI

 

T.C. Maltepe Üniversitesi Doktora Programı aşağıda belirtilen program yapısına göre düzenlenmiştir.

 

Lisans diplomasına sahip olan adaylar

En az 300 AKTS

42 yerel kredilik en az 14 ders

Bir Seminer

 

Bir Doktora Tezi

 

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

 

 Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

 

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

 

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi  kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

 

Puan Karşılığı

Başarı

Notları

Sayısal

Eşdeğeri

90-100

AA

4.0

80-89

BA

3.5

70-79

BB

3.0

60-69

CB

2.5

50-59

CC

2.0

40-49

DC

1.5

30-39

DD

1.0

0-29

F

0

 

 

 b) Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

            Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

 BI   (başarılı)

Kredisiz veya Not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya Not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu

EK   (eksik)

Bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilemediği.                          

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu.

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği. (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu.

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği.

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı.

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri

ÖZ  

Özel Öğrenci olduğu

 

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.

Not ortalamaları ve hesaplanması

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı her öğrencinin YANO ve GANO’larını sürekli olarak takip eder

YANO, bir öğrencinin bir yarıyılda yazıldığı derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalamasıdır. GANO bir öğrencinin ortalama hesaplama tarihine kadar geçen yarıyıllarda yazıldığı tüm derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalamasıdır. Bu ortalamanın hesaplanmasına ikinci yarıyıl başarı notları belli olduktan sonra başlanır.

Ağırlıklı not ortalamasının hesabında önce her ders için; o dersin kredisi ile öğrencinin o dersten aldığı başarı notunun sayısal eşdeğeri çarpılır ve o dersin ağırlığı belirlenir. Ardından ders ağırlıkları toplanır, YANO toplam ağırlık ve GANO toplam ağırlık kümeleri ayrı ayrı belirlenir.

YANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin yarıyıl kredi yükü verisine bölünerek öğrencinin YANO’su hesaplanır.

GANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin toplam kredi yükü verisine bölünerek öğrencinin GANO’su hesaplanır. Ortalamaların hesabında öğrencinin yazılmış olduğu kredili dersler ve bu derslerden,  Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre alınmış başarı notları ve sayısal eşdeğerleri göz önünde tutulur. GANO hesabına tekrar edilen derslerden alınmış son başarı notu katılır.

 Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları YANO ve GANO ile izlenir. Doktora programında başarılı olmak için en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

 

Bölüm veya programlarını GANO 3.50–4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar. Bu durum ayrıca öğrencinin diplomasında da belirtilir.

 

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

2009–2010 Eğitim Öğretim yılı öncesi kayıt olan öğrenciler:

 

Doktoraprogramından mezun olabilmek için öğrencilerin,

  • En az 240 AKTS’lik 7 ders (21 yerel kredi), bir seminer, yeterlik sınavı ve tez almaları (Tezin ve seminer dersinin yerel kredisi bulunmamakta, bu ders Başarılı/ Başarısız olarak değerlendirilmektedir.)
  • Programda öngörülen tüm derslerden CB notu ile başarılı olmaları

gerekmektedir.

 

2009–2010 Eğitim Öğretim yılı ve sonrasında kayıt olan öğrenciler:

 

Doktora Programına Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler:

  • En az 300 AKTS’lik en az 14 ders (42 yerel kredi), bir seminer, yeterlik sınavı ve tez almaları  (Tezin ve seminer dersinin yerel kredisi bulunmamakta, bu ders Başarılı/ Başarısız olarak değerlendirilmektedir.)
  • 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları

gerekmektedir.

 

EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.

 

 

BÖLÜM BAŞKANI:

 

Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

 

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2483

 

E-posta:

  demeteryildiz AT maltepe.edu.tr