Başvuru Koşulları

KAYIT KABUL ŞARTLARI

(1) Doktora programına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen/fen edebiyat fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazandıkları uzmanlık yetkisine sahip olması,,

b) ALES’in herhangi bir puan türünden lisans diplomasıyla başvuran adaylardan 80, tezli yüksek lisans diploması ile başvuranlardan 55  standart puandan az olmamak koşoluyla  ALES standart puanına sahip olması,

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olması,

d) Adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olması,

 (2) Bir adayın doktora programına kabulünde uygulanacak değerleme yöntemi Senato tarafından belirlenir. ALES puanının bu değerlemeye etkisi %50’den az olamaz.

(3) Yabancı uyruklu adayların doktora programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler doktora programlarına baş vurabilir.

·         Değişim öğrencilerinin başvuruları, T.C. Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.

Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.