Tanıtım

PROGRAM HAKKINDA

 

GENEL BİLGİ

 Restorasyon Yüksek Lisans Programı, kültür varlıklarının ve tarihi çevrenin korunması ve onarımı konusunda lisansüstü öğrencilerine eğitim vermeyi ve bu alandaki mesleki deneyimlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

 Yerel ve evrensel kültürel değerlerin tanınması, araştırılması, koruma sorunlarının belirlenmesi, çözüm önerileri geliştirilmesi ile tarihi mirasa ilişkin bilginin üretimi ve paylaşımı yoluyla koruma kültürü oluşturulması da eğitim içinde önemli yer tutmaktadır.

 

 Kültür ve doğa varlıklarını korumanın turizm nedeniyle ekonomik önem kazanması ve özellikle Türkiye’nin sahip olduğu zengin tarihi miras bu alana daha çok dikkatlerin çekilmesine yol açmıştır.

 

 Restorasyon Yüksek Lisans Programı, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon Programı’nda hem tezli hem de tezsiz yüksek lisans programı bulunmaktadır.

 

 Program, konu ile ilgili lisans derecesine sahip tüm adayların başvurusuna açıktır. Mimarlık dışındaki bölümlerin mezunlarının Restorasyon Yüksek Lisans Programı’na kabul edilmelerinin ardından, Mimarlık Lisans Programı’ndan bilimsel hazırlık derslerini tamamlamaları gerekmektedir.

 

MİSYON

Restorasyon Yüksek Lisans Programı’nın misyonu, mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi ve inşaat mühendisliği disiplinlerinin ara kesitinde, kültürel miras yönetimi, envanter, belgeleme, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile kentsel koruma ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması, endüstri mirasının yeniden kullanımı ve tarihi çevrede yeni yapıların tasarlanması alanlarında sorumluluk üstlenebilecek,  ülke sorunlarına evrensel ilkeler doğrultusunda yaratıcı çözümler üretebilen, etik ilkelere bağlı, uzmanlar yetiştirmektir.

 

VİZYON

Korumanın anlamı, kapsamı, koruma ilkelerinin irdelenmesi ve kültür varlıklarının korunması konusunda bilinç ve duyarlılık kazandırılarak koruma kültürünün oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

KAZANILAN DERECE

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Restorasyon alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Science in Restoration) almaya hak kazanmaktadırlar

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

·         En az 7 ders (21 yerel kredilik)  ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Seminer ve Yüksek Lisans Tezinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)

·         Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.

·         Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak, Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

T.C. Maltepe Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Maltepe Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

 

PROGRAM TANIMI

Restorasyon Yüksek Lisans Programı, çağdaş koruma ilkeleri, kentsel koruma, restorasyonda yeni teknikler, envanter hazırlama, tek yapılar için rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlama, tarihi yerleşmeler için koruma önerileri geliştirme gibi kuramsal ve uygulamalı ders, seminer ve tez (tezli program), ders ve proje (tezsiz program) çalışmalarını içermektedir.

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Restorasyon Yüksek Lisans programından mezun olanlar başta akademik kariyer olmak üzere, kentsel koruma ve sağlıklaştırma projeleri ile tek yapılar ve yapı grupları için rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması, kültür varlığı niteliği kazanmış olan yapıların yeniden kullanım projeleri, tarihi çevrede yeni yapıların tasarlanması, kültürel miras yönetimi, arkeolojik alanların belgelenmesi, geleneksel yapı malzemelerinin konservasyonu alanlarında kamusal ve özel mimarlık ofislerinde tasarımcı ve restorasyon şantiyelerinde uygulamacı olarak çalışabilirler.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

 

PROGRAM YAPISI

 

T.C. Maltepe Üniversitesi Yüksek Lisans Programları aşağıda belirtilen program yapısına göre düzenlenmiştir.

 

TezliYüksek Lisans Programları:

 

En az 120 AKTS

21 yerel kredilik en az 7 ders

Bir Seminer

Bir Tez

 

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

 Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

 

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

 

Puan Karşılığı

Başarı

Notları

Sayısal Eşdeğeri

90-100

AA

4.0

80-89

BA

3.5

70-79

BB

3.0

60-69

CB

2.5

50-59

CC

2.0

40-49

DC

1.5

30-39

DD

1.0

0-29

F

0

 

    b) Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

            Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

 BI   (başarılı)

Kredisiz veya Not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu.

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya Not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu.

EK   (eksik)

Bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilemediği.                          

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu.

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği. (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu.

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği.

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı.

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri.

ÖZ  

Özel Öğrenci olduğu.

 

 

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.

Not ortalamaları ve hesaplanması

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı her öğrencinin YANO ve GANO’larını sürekli olarak takip eder

YANO, bir öğrencinin bir yarıyılda yazıldığı derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalamasıdır. GANO bir öğrencinin ortalama hesaplama tarihine kadar geçen yarıyıllarda yazıldığı tüm derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalamasıdır. Bu ortalamanın hesaplanmasına ikinci yarıyıl başarı notları belli olduktan sonra başlanır.

Ağırlıklı not ortalamasının hesabında önce her ders için; o dersin kredisi ile öğrencinin o dersten aldığı başarı notunun sayısal eşdeğeri çarpılır ve o dersin ağırlığı belirlenir. Ardından ders ağırlıkları toplanır, YANO toplam ağırlık ve GANO toplam ağırlık kümeleri ayrı ayrı belirlenir.

YANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin yarıyıl kredi yükü verisine bölünerek öğrencinin YANO’su hesaplanır.

GANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin toplam kredi yükü verisine bölünerek öğrencinin GANO’su hesaplanır.

Ortalamaların hesabında öğrencinin yazılmış olduğu kredili dersler ve bu derslerden,  Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre alınmış başarı notları ve sayısal eşdeğerleri göz önünde tutulur. GANO hesabına tekrar edilen derslerden alınmış son başarı notu katılır.

 Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları YANO ve GANO ile izlenir. Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50 GANO’ ya sahip olmak gerekir.

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar. Bu durum ayrıca öğrencinin diplomasında da belirtilir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

2009-2010 Eğitim Öğretim yılı öncesi kayıt olan öğrenciler,

Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin,

  • En az 120 AKTS’lik 7 ders (21 yerel kredi), bir seminer ve tez almaları (Tezin ve seminer dersinin yerel kredisi bulunmamakta, bu ders Başarılı/ Başarısız olarak değerlendirilmektedir.)
  • Programda öngörülen tüm derslerden CC notu ile başarılı olmaları

gerekmektedir.

 

2009-2010 Eğitim Öğretim yılı ve sonrasında kayıt olan öğrenciler,

Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin,

  • En az 120 AKTS’lik 7 ders (21 yerel kredi), bir seminer ve tez almaları  (Tezin ve seminer dersinin yerel kredisi bulunmamakta, bu ders Başarılı/ Başarısız olarak değerlendirilmektedir.)
  • 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları

gerekmektedir.

 

EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM BAŞKANI:

 

Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

 

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2483

 

E-posta:

  demeteryildiz AT maltepe.edu.tr