Tanıtım

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK ANABİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

 

PROGRAM HAKKINDA

 

 

Yeni problemlerle karşılaşıldığında çözüm üretme, eldeki bilgilerden yeni bilgiler üretebilme becerileri ancak ve ancak iyi bir yüksek matematik eğitimi sürecinden geçmekle edinilebilir. Büyük bir hızla gelişmekte olan teknoloji ve bilim dünyası gitgide daha çok ve daha ileri düzeyde matematiğe gereksinim duymaktadır. Uygulamalı matematikle birlikte teorik matematik de büyük bir hızla gelişmektedir.  Bu gelişmelerin sonucu olarak günümüzde matematiğin yaklaşık yüz alt alanı bulunmaktadır. Maltepe Üniversitesi bünyesinde 2005-2006 akademik yılında açılmış olan Matematik Yüksek Lisans programı bu gerçeklerin farkında olarak, yıllık ders planlarına temel matematik derslerinden oluşan zorunlu derslerin yanı sıra alan içi seçmeli dersler eklemektedir. 

 

Lisans Programı da bulunan Ana Bilim Dalımızdan mezun olacak öğrencilerimiz yurt içi ve yurt dışında önemli üniversitelerde akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler. Üniversitelerde öğretim elemanı, kredi kartı güvenliği için şifreleme ve kodlama, bankacılık işlemlerinde güvenlik, matematik modelleme ve tıbbi tedavi yöntemleri, matematik modelleme ve kanser, çevre sorunları, haberleşme güvenliği, DNA dizilerinin görüntülenmesi, uçak modellemesi, iklim ve kozmoloji, moleküler dinamik, entegre devre tasarımı, yatırım planlaması, borsa risk analizi, Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunlarının çalışabileceği birçok iş kolundan bazılarıdır.

 

Bu amaçları izleyen T.C. Maltepe Üniversitesi Matematik Tezsiz Yüksek Lisans programına katılan öğrenciler 90 AKTS kredilik dersi takiben bir Yüksek Lisans Projesi hazırlamakla yükümlüdürler.

 

 

MİSYON

Matematiksel düşünceyi gündelik yaşamla örtüştürebilen; iş yaşamında bir adım önde olmalarını sağlayan, gereksinim duyacakları donanımla, disiplinler arası öğrenimin önemini vurgulayan uygulamalarla ve uluslararası platformda var olacak şekilde uzman matematikçiler yetiştirmek.

 

 

VİZYON

Programın hedefi, matematiksel düşünme yöntemlerini özümsemiş,  matematik bilgisini gerektiren ulusal ve uluslararası alanlarda bilimsel platformda ülkemizi temsil edebilecek matematikçiler yetiştirmektir.

 

 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

·         12 ders (36 yerel kredi)  ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alıp yerel kredisi bulunmayan Yüksek Lisans  Projesi  Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).

·         Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en azDD notu almış olması gerekmektedir.

·         Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler.

 

Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

 

 

PROGRAM TANIMI

Matematik  tezsiz yüksek lisans programı, matematik ya da diğer disiplinlerde lisans eğitimini tamamlamış olan bireyleri; teorik ve uygulamalı araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak yerel, ulusal ve küresel matematiksel problemlerini kavrayabilme ve çözümlerini anlayabilme ve yorumlayabilmeye yönelik bilgi birikimine sahip olmalarına yönelik beceri ve yetkinliklerle donatmak amacını taşımaktadır.

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Üniversite, orta öğretim, araştırma, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), bankalar, matematik yüksek lisans programı mezunlarının çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.

 

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

 

 

PROGRAM YAPISI

Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 36 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 3 zorunlu ders, 9 seçmeli ders ve 30 AKTS değerinde bir yüksek lisans projesinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yiaşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

 Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

 

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

 

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi  kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

            

                       BAŞARI                 SAYISAL

                      NOTLARI              EŞDEĞERİ

                            AA                           4.0

                            BA                           3.5

                            BB                            3.0

                            CB                            2.5

                            CC                            2.0

                            DC                           1.5

                            DD                           1.0

                              F                              0

             b) Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

            Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

 BI   (başarılı)

Kredisiz veya Not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu.

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya Not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu.

EK   (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.                           

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu.

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği. (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu.

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği.

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı.

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri.

ÖZ  

Özel Öğrenci olduğu.

 

 Başarılı Öğrenciler

 Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağrılıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir.Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

·         En az 12 ders (36 yerel kredi)  ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan bazı derslerin ve Mezuniyet Projesinin yerel kredileri bulunmamakta Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).

·         Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en azDD notu almış olması gerekmektedir.

·         Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

 

EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.

 

 

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI:

 

Matematik Anabilim Dalı Başkanı:

 

Prof. Dr. Hüseyin ÇAKALLI

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

 

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2248

 

E-posta:

[email protected]