Tanıtım

FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İÇ MİMARLIK ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

 

PROGRAM HAKKINDA

 

 

İç mimarlık, profesyonel düzeyde eğitim, deneyim ve ilgili sınavlarla kalifiye olmuş, insanoğlunun yaşam kalitesini ve verimliliğini arttırmak, sağlığını, güvenliğini ve mutluluğunu sağlamak amacıyla iç mekanların niteliğini yükselten, zenginleştiren bir meslek olarak tanımlanmaktadır. (CIDA) Günümüzde yapı sektörü, bilgisayar teknolojilerinin gelişimi, küreselleşme ve sürdürülebilirlik kavramlarının öne çıkması ile hızla gelişmekte ve değişmektedir. Evrensel boyuttaki bu değişimlere bağlı olarak, iç mimarlık mesleği de yeni uzmanlıklara gereksinim duymaktadır.

 

Bu bağlamda Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin alanlarıyla ilgili bilgilerini ilerletmeleri ve bilgi ve becerilerini iç mimarlık üretimine aktarmalarını sağlamak amacıyla tezli ve tezsiz olmak üzere iki program yürütmektedir. Tezli program kuramsal ders ağırlıklıdır ve bir tez çalışmasıyla tamamlanır. Tezli program diğer disiplinlerle etkileşimli olarak çalışmayı, yeni bilgiler üretebilmeyi ve seçilen alanda uzmanlaşmayı hedefler, eğitimin tüm aşamalarında birey, toplum ve çevre duyarlılığının eleştirel ve özgür düşünceyle gelişmesini amaçlar ve destekler.

 

Yüksek lisans hem mesleki gelişimini sürdürmek hem de akademik kariyer yapmak isteyen bireyler için önemli bir adımdır. İç mimarlık mesleği sanat, tasarım ve teknik alanların kesişimi olduğundan, öğrenci adaylarının bu alanlarda uzmanlaşma isteğine sahip olmaları, tüm meslek hayatları boyunca mesleki vizyonu sahiplenmeleri ve bu inançta olmaları beklenmektedir.  İç Mimarlık Yüksek Lisans Programına yurtiçi ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerin lisans Programları mezunları başvurabilir.

 

 

MİSYON

İç Mimarlık alanında mesleki vizyonu sahiplenen, sistematik düşünce yapısına sahip, güncel gelişmeleri takip eden, toplumsal gereksinimlere duyarlı, çevre bilinci gelişmiş, yeni bilgiler geliştirerek alanındaki ilerlemelere öncülük edebilecek meslek insanları yetiştirerek, yüksek lisans sertifikasyonu kazandırmaktır.

 

 

VİZYON

Özgür ve eleştirel düşünce yapısına sahip; bilim, toplum ve sanat alanındaki evrensel gelişim ve değişimlere duyarlı ve özgün eğitim niteliğiyle, ulusal ve uluslar arası düzlemlerde kabul gören, öncelikli tercih edilen bir program olarak, disiplinler arası çalışmalarla iç mimarlık alanına katkı yapacak uygulama ve kuramsal çalışmaların odağı olmaktır.

 


 

 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İç Mimarlık Yüksek Lisans derecesi (Master of Interior Architecture) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

·         En az 7 ders (21 yerel kredilik)  ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan Seminer ve Yüksek Lisans Tezinin yerel kredileri bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).

·         Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.

·         Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler.

 

Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

 

 

PROGRAM TANIMI

Üniversitemiz İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, lisans eğitiminden sonra öğrencilerin, meslekleriyle ilgili bilgilerini, gerek evrensel gerekse zihinsel boyutta geliştirmelerini, disiplinler arası etkileşimle yeni bilgiler üretebilmelerini ve bu bilgileri birey toplum ve çevreyi gözeterek, estetik ve etik kaygılarla iç mimarlık üretimi ile ilişkilendirmelerini amaçlar.

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

İç Mimarlık Yüksek Lisans programından mezun olanlar başta akademik kariyer olmak üzere, yapı ve tasarım sektörlerinin birçok alanında çalışabilir. Edindikleri kuramsal donanım sayesinde kamusal yada özel ofislerde uzmanlık gerektiren ileri tasarımlarda yer alabilir, uzmanlığa yönelik iş alanları oluşturabilirler.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

 

 

PROGRAM YAPISI

Fen bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 21 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 1 zorunlu ders, 6 seçmeli ders ve 60 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yiaşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

 

Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

 

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

 

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

 

 

 

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3,5

BB

3.0

CB

2,5

CC

2.0

DC

1,5

DD

1.0

F

0,0

 

 

Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

BI (başarılı)

Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu

BZ (başarısız)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu

EK  (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.

ÇK (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu

DZ (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği

İ (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri

ÖZ

Özel öğrenci olduğu

 

 

 

 

Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağrılıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir. Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

 

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

 

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

·         En az 7 ders (21 yerel kredilik)  ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan Seminer ve Yüksek Lisans Tezinin yerel kredileri bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).

·         Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.

·         Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.

 

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI:

 

İç Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Nadide SEÇKİN

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2458

E-posta:

[email protected]