Tanıtım

FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ENERJİ ETKİN YAPILAR ANABİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

PROGRAM HAKKINDA

İçinde yaşadığımız 21. Yüzyıl’da teknolojik gelişmişlikle birlikte  insanlığın giderek artan enerji ihtiyacı, enerjiyi insan yaşamının olmazsa olmaz yaşam gereksinimlerinden biri haline getirmiştir. Bu gereksinimfosil yakıtların yoğun kullanımı ile hem bölgesel hava kirliliklerine hem de küresel ısınmaya ve istenmeyen iklim değişikliklerine neden olmuştur. Bu olumsuz durumu önlemeye yönelik  yapılan uluslararası sözleşmeler (Kyoto Protokolu, Kopenhag Çerçeve Mutabakatı) ile ülkelerin atmosfere karbondioksit emisyonlarına kısıtlamalar getirilerek yenilenebilir- alternatif temiz enerji kaynaklarının kullanımı ve buna yönelik sistem, proses ve teknolojilerin geliştirilmesi  hükümetlerce teşvik edilmeye başlanmıştır. Artık günümüz teknolojisinde kullanıma sunulan güneş pilleri, rüzgar türbinleri, yakıt hücreleri, hibrid otolar, biyo-kütleden sıvı-gaz yakıt üretimi gibi sistem ve prosesler ile “enerji etkin yapılar, araç ve gereçler” bu yaklaşımın  ilk sonuçlarıdır.

2000’li yılların başından itibaren ülkemizde enerji üretiminde çok hızlı alt yapı gelişmeleri olmuş ve bunun sonucunda Avrupa’da en büyük enerji sektörlerinden birine  sahip ancak o oranda da ithalata bağımlı bir enerji profili ortaya çıkmıştır. Bu olumsuz profilin düzeltilmesi kuşkusuz enerji kayıplarının minimize edildiği ve enerjinin etkin kullanıldığı çevre dostu  yapı, araç ve sistemlerin günlük hayatımıza daha  çok girmesi ile mümkün olacaktır. Bu ise bu tür yapı ve gereçlerin tasarım, projelendirme ve imalatında görev alabilecek yeterli teknik beceri ve bilgi ile donatılmış mimar ve mühendislerin ilgili sektörlerde görev alması ile mümkün olacaktır.

Bu bağlamda ihtiyaç duyulacak yetkin mimar ve mühendisleri yetiştirmek üzere Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Enerji Etkin Yapılar” isimli Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları açılmıştır. Multi-disipliner bir yapıya sahip bu programın zorunlu ve seçmeli dersleri, mimarlık  ve çeşitli mühendislik dallarının lisans mezunlarına yukarıda sözü edilen  konularda bilgi ve beceri kazandırmak üzere hazırlanmıştır. “Tezsiz Program”da uygulamaya yönelik tasarım ve bitirme projeleri ağırlıklı olarak yer alırken “Tezli Program”da iki dönemlik araştırma ağırlıklı tez çalışması yer almaktadır. Bu programlardan mezun olacak mimar ve mühendislerin 02.05.2007’de yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanun kapsamında  25.10.2008’de uygulamaya konulan  "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca sanayi kuruluşlarında ve binalarda Enerji Yöneticisi olabilmeleri hedeflenmektedir.

 

 

MİSYON


Yapı tasarım ve inşasında özellikle yenilenebilir - alternatif temiz enerji kaynaklarını kullanan, enerji kayıplarını minimize edebilen, ilgili teknolojik gelişmeleri takip edip tasarım ve uygulamalarında kullanarak ülke ekonomisine ve kalkınmasına katkıda bulunacak bilgi ve becerilere sahip, etik ve çevresel değerlere saygılı nitelikli yüksek lisans dereceli mimar ve mühendisler yetiştirmektir.

 

VİZYON

Disiplinler arası bir çalışma ile tasarım ve uygulamalarında gelişmiş çevre dostu, minimum enerjili teknoloji ve prosesleri kullanan ve böylece toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan mimar ve mühendisleri yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeylerde kabul gören tanınmış bir yüksek lisans eğitim-öğretim programı olmaktır.

 

 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Enerji Etkin Yapılar Yüksek Lisans derecesi (Master of Science in Energy Efficient Buildings) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

 

KAYIT KABUL ŞARTLARI

Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak olan adayların;

·         Bir lisans diplomasına sahip olması,

·         Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puanasahip olmak veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması

·         Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olmak ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşula sahip olması

·         Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olmak,

·         Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.

·         Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve eş üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.

·         Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.

 

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

·         En az 7 ders (30 yerel kredilik)  ve Seminer ile Bitirme Projesine kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan Seminer dersinin yerel kredisi bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).

·         Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.

·         Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler.

 

Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

 

PROGRAM TANIMI

Üniversitemiz Enerji Etkin Yapılar Tezsiz Yüksek Lisans Programı; mimarlık ve mühendislik alanlarında lisans eğitimi almış öğrencilerin, yapı tasarım ve uygulamalarda toplum ve  çevreyi gözeterek disiplinler arası bir etkileşimle; teknolojideki gelişmeleri takip ederek yenilenebilir - alternatif temiz enerji kaynaklarını kullanan, enerji kayıplarını minimize eden ve böylece   ülke ekonomisine ve kalkınmasına katkıda bulunan  yüksek lisanslı mimar ve mühendisler olmalarını amaçlar.

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

“Enerji Etkin Yapılar” Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olanlar; minimum enerji kullanımına yönelik olarak yapı tasarım ve uygulama sektörlerinin birçok alanında çalışabilirler. "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca büyük binalarda ve sanayi kuruluşlarında Enerji Yöneticisi olabilirler. Edindikleri kuramsal donanım sayesinde kamusal ya da özel ofislerde uzmanlık gerektiren ileri tasarımlarda yer alabilir, uzmanlığa yönelik özel iş alanları yaratabilirler.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

 

PROGRAM YAPISI

Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Etkin Yapılar Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 30 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Etkin Yapılar Tezsiz Yüksek Lisans Programı, kredisiz zorunlu Seminer dersi, 8 zorunlu ders, 2 seçmeli ders ve 30 AKTS değerinde bir Bitirme Projesinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden ve/veya diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.

 

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

 

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3,5

BB

3.0

CB

2,5

CC

2.0

DC

1,5

DD

1.0

F

0,0

 

 

Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

BI (başarılı)

Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu

BZ (başarısız)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu

EK  (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.

ÇK (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu

DZ (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği

İ (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri

ÖZ

Özel öğrenci olduğu

 

 

Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağrılıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir. Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

·         En az 10 ders (30 yerel kredilik) ve Seminer ile Bitirme Projesine kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan Seminer’in yerel kredisi bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).

·         Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.

·         Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinde ve Bitirme Projesi Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI:

 

Enerji Etkin Yapılar

 Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Serdar S. ÇELEBİ

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2496

E-posta:

[email protected]