Tanıtım

PROGRAM HAKKINDA

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programı, yöneylem araştırması, verimlilik yönetimi, üretim planlama, kalite yönetimi, istatistiksel süreç kontrolü, benzetim, iş ve zaman etüdü, tesis planlama, envanter yönetimi, işgücü planlama, yatırım planlama, mühendislik ekonomisi, maliyet muhasebesi, proje yönetimi, optimizasyon gibi alanlarda uzmanlaşmış, sanayinin problemlerine bilimsel yöntemlerle çözüm bulabilen, araştırma ve geliştirme odaklı, sistem modelleme ve tasarımı konusunda yetkin mezunlar vermeyi hedeflemektedir.

 

Program, laboratuvar çalışmaları ile desteklenerek günün gereksinimlerine cevap verebilecek dinamik bir yapı içerisinde öğrencilere sunulmaktadır. Ayrıca öğretim üyelerimizin, iş hayatındaki tecrübe ve bilgilerini öğrencilere aktarması öğrencilerimiz için bir avantaj oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra sanayi iş birlikleri ile öğrencilere uzmanlıkları ile ilgili ticari problemlere bilimsel yöntemlerle çözüm getirme konusunda uygulama olanağı sağlanmaktadır. Tez ve proje konuları, mezunlarımızın çalışma hayatını yönlendirebilecek şekilde seçilmektedir.

 

MİSYON

Endüstri mühendisliği alanında uzmanlığa sahip üretken, bilinçli, sosyal, etik, araştırmacı ve yeniliklere uyum sağlayabilen lisansüstü düzeyde öğrenci yetiştirmek.

 

Üniversite - Sanayi işbirliği doğrultusunda öğrencilerin uzmanlıkları ile ilgili endüstriyel problemlere bilimsel yöntemlerle çözüm getirmek.

 

 

VİZYON

Alanında, dünya standartlarında uluslararası arenada rekabet edebilecek bilgi ve beceriye sahip lisansüstü öğrenci yetiştiren önde gelen lisansüstü programları arasında yer alarak bilim, teknoloji ve ekonomiye katkıda bulunmaktır.

 

 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

 

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

·         En az 7 ders (21 yerel kredilik)  ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan Seminer ve Yüksek Lisans Tezinin yerel kredileri bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).

·         Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.

·         Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler.

 

Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

 

 

PROGRAM TANIMI

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programı, gerçek yaşam problemlerini çözmede, genelde nitel ve nicel yöntemleri, özelde de istatistiksel analiz ve matematiksel modelleme yöntem ve yaklaşımlarını etkin bir şekilde kullanabilen, sistemler tasarlayabilen, bu sistemlerdeki insan kaynak ve faaliyetlerini hedeflenen amaca uygun bir şekilde yönlendirip yönetebilen, maddesel kaynakların kullanımını ve yönetimini rasyonel olarak gerçekleştirebilen, eleştirel ve sistematik düşünce tarzına sahip nitelikli mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Üniversite, orta öğretim, araştırma, medya, halkla ilişkiler şirketleri, ceza ve tutukevleri, hastane yönetimleri, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), ticaret ve sanayi odaları, yerel yönetimler, Vakıf, STK ve gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlar sosyoloji yüksek lisans programı mezunlarının çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.

 

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

 

 

PROGRAM YAPISI

 

Fenl Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 21 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

 

Fenl Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 3 zorunlu ders, 4 seçmeli dersve 60 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yi aşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

 Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

 

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

 

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi  kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

                       BAŞARI                 SAYISAL

                      NOTLARI              EŞDEĞERİ

                            AA                           4.0

                            BA                           3.5

                            BB                            3.0

                            CB                            2.5

                            CC                            2.0

                            DC                           1.5

                            DD                           1.0

                              F                              0

             b) Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

            Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

 BI   (başarılı)

Kredisiz veya Not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu.

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya Not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu.

EK   (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.                           

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu.

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği. (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu.

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği.

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı.

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri.

ÖZ  

Özel Öğrenci olduğu.

 

 Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağrılıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir.Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

·         En az 7 ders (21 yerel kredilik)  ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan Seminer ve Yüksek Lisans Tezinin yerel kredileri bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).

·         Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.

·         Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

 

EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.

 

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI:

 

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı:

 

Yrd.Doç.Dr. Ayşe CİLACI TOMBUŞ

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

 

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2452

 

E-posta:

[email protected]