Tanıtım

FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROGRAM HAKKINDA

Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans programları, sanayinin problemlerini bilimsel yöntemlerle çözebilen ve böylece bilim ve teknolojiye katkıda bulunabilen yüksek mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anabilim Dalımız, bu amaçla, ilgili dallardaki mühendislerin bir alanda uzmanlaşarak mesleklerini daha üst düzeyde yürütmeleri ve rekabet ortamında farklı değerlendirilmeleri için olanak sağlamaktadır. Tezli ve tezsiz olmak üzere iki farklı yüksek lisans programı seçkin bir akademik kadro tarafından mesai saatleri dışında yürütülmektedir. Programlar, bilim ve teknolojideki son gelişmelere uygun bir kariyer olanağı sunmaktadır. Tez ve proje konuları, mezunlarımızın çalışma hayatını yönlendirebilecek şekilde seçilmektedir.

Bu amaçları izleyen T.C. Maltepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır. Tezli yüksek lisans programına katılan öğrenciler 60 AKTS kredilik dersi takiben bir tez hazırlamakla yükümlüdürler.

MİSYON

Elektronik mühendisliği alanındaki sorunları bilimsel yöntemlerle çözebilen ve böylece bilim ve teknolojiye katkıda bulunan lisansüstü öğrenciler yetiştirmektir.

VİZYON

Elektronik Mühendisliği ve ilgili alanlarda, eğitim, araştırma ve üniversite-sanayi işbirliği uygulamaları ile bilim, teknoloji ve ekonomiye katkıda bulunmaktır.

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektronik Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

·       En az 7 ders (21 yerel kredilik) ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan Seminer ve Yüksek Lisans Tezinin yerel kredileri bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).

·       Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.

·       Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler.

Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

PROGRAM TANIMI

Elektronik mühendisliği yüksek lisans programı, elektrik-elektronik mühendisliğinde ya da kayıt kabul şartlarına uyan diğer disiplinlerde lisans eğitimini tamamlamış olan bireyleri; teorik ve uygulamalı araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak, alanında ve ilgili disiplinlerde yerel, ulusal ve küresel sorunlara yenilikçi çözümler üretebilmesine yönelik beceri ve yetkinliklerle donatmak amacını taşımaktadır.

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Elektronik, mikroelektronik, mikroişlemci tabanlı kontrol sistemleri, haberleşme, elektrik makinaları; elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı gibi alanlarda faaliyet gösteren, kamu kurumlarında ve özel sektörde araştırma-geliştirme, üretim, test, kalite kontrol, pazarlama, işletme gibi çalışma alanlarında iş olanakları vardır.

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

PROGRAM YAPISI

Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 21 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 1 zorunlu ders, 6 seçmeli ders ve 60 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yi aşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur. Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3.5

BB

3.0

CB

2.5

CC

2.0

DC

1.5

DD

1.0

F

0

 

b) Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

BI (başarılı)

Kredisiz veya Not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu.

BZ (başarısız)

Kredisiz veya Not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu.

EK (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.

ÇK (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu.

DZ (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği. (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu.

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği.

İZ (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı.

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri.

ÖZ

Özel Öğrenci olduğu.

Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağrılıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir.Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

·       En az 7 ders (21 yerel kredilik) ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan Seminer ve Yüksek Lisans Tezinin yerel kredileri bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).

·       Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.

·       Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.

ANABİLİM DALI BAŞKANI:

   Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Anabilim Dalı Başkanı:

  Yrd. Doç. Dr. Burhan Demir Öner

   Adres:

  Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

   Telefon:

  +90 216 626 10 50 / 2383

   E-posta:

  [email protected]

 

© T.C. Maltepe Üniversitesi, 2016 Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe - İSTANBUL Tel: (0 216) 626 10 50 (pbx) Fax: (0 216) 626 10 70