Tanıtım

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

 

PROGRAM HAKKINDA

 

Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde bilgisayarlar artık yaşamın her kesiminde kaçınılmaz biçimde yerlerini almaktadır. Tüm üretim ve hizmet sektörlerinde, ve bu arada devlette, bilgisayarların ve bilgi sistemlerinin yaygınlaşması, verimliliği ve kaliteyi artırmakta, büyümeyi sağlamakta ve yaşama olumlu katkılar yapmaktadır.

Bilgisayar mühendisliği son derece hızla gelişen, birkaç yıl içinde yeninin eski olduğu konuları içermektedir. Bölümde bilimsel ve teknolojik gelişmeler yakından izlenerek ve ülkemizin gereksinimleri dikkate alınarak evrensel düzeyde bir eğitim verilmektedir. Bir yandan konunun temelleri sağlam bir biçimde öğretilirken diğer yandan güncellik sağlanmaktadır. Bu yaklaşım ile endüstri ve hizmet sektöründe karşılaşılan sorunlara çözüm üretecek, bilgili, yaratıcı ve yüksek nitelikli mühendisler yetiştirmek hedeflenmektedir.

 

Bilgisayar mühendisliği yüksek lisans programı 2004-2005 eğitim öğretim yılında açılmıştır. Yüksek lisans programının amacı öğrenciye bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

 

Programda bilimsel ve teknolojik gelişmeler yakından izlenerek ve ülkemizin gereksinimleri dikkate alınarak evrensel düzeyde bir eğitim verilmektedir. Yüksek lisans programını tamamlama süresi, tezli programda dört yarıyıl, tezsiz programda altı yarıyıldır.

Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programı Türkçedir.

 

MİSYON

 

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün misyonu bilgisayar bilimleri konularında iyi donatılmış öğrencileri, bilgisayar mühendisliği alanındaki pek çok ulusal ve uluslararası çalışmada rekabet edebilecek güce ulaştırmaktır.

 

·         Mezunlarımızı mesleklerinde lider olmalarına yardım edecek seçkin ilke, araç, ve eğitim becerileriyle donatmak

·         Temel bilgi ve uygulamalarının gelişimine önemli katkılarda bulunacak lider üniversiteler içinde yer almak.

·      Güçlü bir erişim programı kurarak ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak Bilgisayar Mühendisliği hizmetleri sunmak.

 

VİZYON

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği Yüksek Lisans Programının vizyonu Bilgisayar Mühendisliğinin temel prensiplerini ve gelişmiş özelliklerini sunarak teknolojik alanda geleceği şekillendirebilecek liderleri yetiştirmek.

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans derecesi (Master of Science in ComputerEngineering) almaya hak kazanmaktadırlar.

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

T.C. Maltepe Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Maltepe Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

PROGRAM TANIMI

Bilgisayar Mühendisleri, donanım ve yazılım konularındaki eğitim, bilgi birikimi ve deneyimleriyle, bilgisayar mühendisliği problemlerini tanımlarlar ve çözüm üretirler. Günümüzde bilgisayarlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumdadır.  Teknolojik gelişmeler bilgisayarların kullanım alanlarını genişletmeye imkan verirken, her geçen çözülmesi gereken problem sayısı artmaktadır. Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programının amacı mezunlarına donanım ve yazılım konularında teorik bir altyapı ve bu teorik altyapının pratikte nasıl kullanıldığını öğretmektir. Amacımız mezunlarımızın farklı sektörlerin bilgisayar sistemleri ile çözülebilecek problemlerin çözümünde katkıda bulunacak mühendisler olarak yetişmeleridir.

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Üniversite araştırma asistanı, araştırma, medya, halkla ilişkiler şirketleri, devlet kurumları, özel sektör kuruluşları, kendi kuracakları danışmanlık şirketleri mezunlarımızın çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

 

PROGRAM YAPISI

 

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 36 kredi ve 120 AKTS olmak üzere, Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 21 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

 

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

 

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3.5

BB

3.0

CB

2.5

CC

2.0

DC

1.5

DD

1.0

F

0

Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

            Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

BI   (başarılı)

Kredisiz veya Not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu.

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya Not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu.

EK   (eksik)

Bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilemediği.

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu.

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği. (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu.

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği.

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı.

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri.

ÖZ  

Özel Öğrenci olduğu.

 

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.

Not ortalamaları ve hesaplanması

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı her öğrencinin YANO ve GANO’larını sürekli olarak takip eder

YANO, bir öğrencinin bir yarıyılda yazıldığı derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalamasıdır. GANO bir öğrencinin ortalama hesaplama tarihine kadar geçen yarıyıllarda yazıldığı tüm derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalamasıdır. Bu ortalamanın hesaplanmasına ikinci yarıyıl başarı notları belli olduktan sonra başlanır.

Ağırlıklı not ortalamasının hesabında önce her ders için; o dersin kredisi ile öğrencinin o dersten aldığı başarı notunun sayısal eşdeğeri çarpılır ve o dersin ağırlığı belirlenir. Ardından ders ağırlıkları toplanır, YANO toplam ağırlık ve GANO toplam ağırlık kümeleri ayrı ayrı belirlenir.

YANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin yarıyıl kredi yükü verisine bölünerek öğrencinin YANO’su hesaplanır.

GANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin toplam kredi yükü verisine bölünerek öğrencinin GANO’su hesaplanır.

Ortalamaların hesabında öğrencinin yazılmış olduğu kredili dersler ve bu derslerden,  Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre alınmış başarı notları ve sayısal eşdeğerleri göz önünde tutulur. GANO hesabına tekrar edilen derslerden alınmış son başarı notu katılır.

 Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları YANO ve GANO ile izlenir. Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50 GANO’ya sahip olmak gerekir.

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar. Bu durum ayrıca öğrencinin diplomasında da belirtilir.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Kayıt oldukları yüksek lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Maltepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen projej ve yüksek lisans tezi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve GANO’su en az 2.50 olan öğrenciler Üniversite Yüksek Lisans eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.

 

EĞİTİM TÜRÜ

 

Bu program tam zamanlıdır.

 

ANABÖLÜM BAŞKANI:

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabölümü Başkanı:

Yrd.Doç.Dr. Ali AKMAN

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2362

E-posta:

aliakman AT maltepe.edu.tr