Tanıtım

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

DOKTORA PROGRAMI

 

 

PROGRAM HAKKINDA

Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı, Türkiye’de doktora seviyesinde bilgisayar mühendisliği eğitimi görmek isteyenlere yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarına alternatif, yüksek standartta bir olanak sağlamaktadır.

Program eğitim kadrosu ve içeriği ile mezunlarının kaliteli doktora programlarından mezun olanlarla rahatlıkla rekabet edebilecek seviyede bir birikimle kariyerlerine başlamalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Öğrencilerin programı dört senede tamamlamaları beklenmektedir. İki senelik ders alma sürecinden sonra yeterlilik sınavlarını başarıyla geçen öğrenciler uzmanlaştıkları alanlarda seçecekleri tez danışmanları tarafından iki sene sürecek araştırmaya yönlendirileceklerdir.

Doktora programına sadece Bilgisayar Mühendisliğinde tezli Yüksek Lisans derecesine sahip öğrenciler kabul edilebilir.

 

Üniversitelerde kurulan bilgisayar mühendisliği lisans ve yüksek lisans programlarının sayısı Türkiye genelinde ve İstanbul’da hızla artmaktadır. Bu programlarda görev alacak doktoralı öğretim üyesi ihtiyacı da dikkate alındığında, doktora programımızın katkıları önemli olacaktır.   

 

Bilgisayar mühendisliği doktora programı 2008-2009 eğitim öğretim yılında açılmıştır. Doktora programının amacı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

 

MİSYON

Bilgisayar mühendisliği alanında tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğrencileri bir araya getirerek, bilgisayar mühendisliği kuramlarını ve araştırma yöntemlerini anlayan, yorumlayan, uygulayan, bu bilgiler ışığında çeşitli toplumsal konularda araştırmalar yapan ve özgün katkılarda bulunan araştırmacılar yetiştirmek.

 

  • Mezunlarımızın mesleklerinde lider ve yetkin araştırmacılar olmalarına yardım edecek ilke, araç ve eğitim becerileriyle donatmak.
  • Problem çözme yeteneğine sahip, bağımsız karar verebilme özelliği olan, gelişen dünya ihtiyaçlarına uyum sağlamış araştırmacılar yetiştirmek.
  • Ülkenin temel sorunlarına çözüm arayan, insanlığın bilgi ufkunu genişletecek geleceğin akademisyen altyapısını yaratmak.

VİZYON

Ulusal platformda öncü kurumlar arasında yer alan, Bilgisayar Mühendisliği problemlerine evrensel bilimin ve çağdaş eğitimin kültür ve değerlerini temel alançözümleri üretebilen alanında önder bir araştırma ve eğitim merkezi olmak.

 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendiliği alanında Doktora almaya hak kazanmaktadırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Doktora programında öğrenim gören öğrenciler,

·         Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların en az  7 ders (21yerel  kredilik) ve Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alıp yerel kredisi bulunmayan dersler ve Doktora Tezi Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).

·         Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az DD notu almış olması gerekmektedir.

·         Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not  ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden Yeterlik Sınavı ve Doktora Tez Savunmasından Başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

 

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler.  Alan dışından programa başvuran öğrenciler, ancak Bilgisayar mühendisliği tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamladıktan sonra programa başvurabilirler.

 

PROGRAM TANIMI

Bilgisayar mühendisliği doktora programı, bilgisayar mühendisliğinde tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan bireyleri; teorik ve deneye dayalı araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak yerel, ulusal ve ulusal ve uluslararası bilgisayar mühendisliği problemlerinin çözümüne yönelik beceri ve yetkinliklerle donatmak amacını taşımaktadır.

Programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Mezunlar, ayrıca, bilimsel araştırmalarını yazılı ve sözlü olarak ulusal ve uluslararası ortamlarda ve yayınlarda tartışabilecek becerileri kazanacaklardır.

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Üniversiteler, devlet kurumları (DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), Bakanlıklar, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) gibi), endüstrideki araştırma ve geliştirme merkezlerinde çalışabilirler, kendi şirketlerini kurabilirler.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Bu programdan mezun olan öğrenciler eğitimlerinde alabilecekleri en üst dereceyi alırlar.

 

PROGRAM YAPISI

Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı yerel 24 kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 2 zorunlu ders, 6 seçmeli ders, Yeterlik Sınavı ve 120 AKTS değerinde bir doktora tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, yüksek lisans derslerinden ve diğer doktora programlarından seçilebilir.

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

 

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

 

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3.5

BB

3.0

CB

2.5

CC

2.0

DC

1.5

DD

1.0

F

0

Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

            Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

 BI   (başarılı)

Kredisiz veya Not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu.

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya Not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu.

EK   (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.                           

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu.

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği. (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu.

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği.

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı.

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri.

ÖZ  

Özel Öğrenci olduğu.

 

 Başarılı Öğrenciler

 Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağrılıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir.Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Doktora programında öğrenim gören öğrenciler,

·         Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların en az  7 ders (21yerel  kredilik) ve Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alıp yerel kredisi bulunmayan dersler ve Doktora Tezi Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).

·         Lisans diplomasına sahip olan adayların en az 14 ders (42 yerel kredilik) ve Yeterlik Sınavı ile Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 300 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan bazı derslerin ve Doktora Tezinin yerel kredileri bulunmamakta Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).

·         Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az DD notu almış olması gerekmektedir.

·         Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not  ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden Yeterlik Sınavı ve Doktora Tez Savunmasından Başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

 

EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI:

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı:

Yrd.Doç.Dr. Ali AKMAN

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİY

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2362

E-posta:

aliakman AT maltepe.edu.tr